Strona główna » BLOG » Najlepsze filtry do maszyn budowlanych

Najlepsze filtry do maszyn budowlanych

Data dodania: 23-06-2021
Maszyny budowlane do prawidłowego funkcjonowania potrzebują specjalnych filtrów. Wspomniane filtry chronią urządzenie przed przedostaniem się do jego wnętrza niepotrzebnych zanieczyszczeń czy też szkodliwych toksyn. Jednym z podstawowych warunków prawidłowej pracy maszyny budowlanej jest filtr stworzony z najwyższej jakości materiałów oraz częsta ich wymiana. Ponadto, warto dbać o regularny przegląd maszyn, aby uniknąć uszkodzeń, które często wiążą się z kosztowną naprawą. 


Maszyny budowlane do prawidłowego funkcjonowania potrzebują specjalnych filtrów. Wspomniane filtry chronią urządzenie przed przedostaniem się do jego wnętrza niepotrzebnych zanieczyszczeń czy też szkodliwych toksyn. Jednym z podstawowych warunków prawidłowej pracy maszyny budowlanej jest filtr stworzony z najwyższej jakości materiałów oraz częsta ich wymiana. Ponadto, warto dbać o regularny przegląd maszyn, aby uniknąć uszkodzeń, które często wiążą się z kosztowną naprawą. 
 

Filtry hydrauliczne 

Filtry hydrauliczne umożliwiają filtrację oleju, co sprawia, że po maszynie nie przemieszczają się niepożądane drobiny. Co więcej, przechwytują substancje zarówno organiczne, jak i nieorganiczne, aby utrzymać długą żywotność oraz wydajność maszyny.
Wyróżniamy kilka rodzajów filtrów hydraulicznych:
  • ssawny - stosowany do wstępnego oczyszczenia oleju, 
  • powrotny - służy do oczyszczania oleju, 
  • puszkowy - zabezpiecza szczególnie wrażliwe elementy układów,
  • siatkowy – umieszczony w obudowie, zbiorniku lub układzie olejowym,
  • wlewowy - uniemożliwia przedostanie się niepożądanych substancji do zbiornika.

Filtry paliwa do maszyn budowlanych

Szczególnie istotnym elementem w maszynach budowlanych są fil­try pa­li­wa, któ­re gwa­ran­tu­ją prze­pływ oczysz­czo­ne­go pa­li­wa w ukła­dzie, a tym samym zwięk­sza­ją trwa­łość jed­nost­ki. Ich pra­ca polega na oczysz­cza­nia pa­li­wa z za­nie­czysz­czeń i wy­trą­ca­nia wo­dy, któ­ra mo­gła­by stwarzać zagrożenie dla układu, który jest zasilany pa­li­wem. 

Filtry kabinowe do maszyn budowlanych

Fil­try ka­bi­no­we mają za zadanie po­pra­wiać ja­kość po­wie­trza, które zostanie  dopuszczone przez dmu­cha­wę do wnę­trza ka­bi­ny. Ponadto, po­tra­fią usunąć za­wie­szo­ne w po­wie­trzu py­ły, czą­stecz­ki sta­łe, a czasem nawet ga­zy. Co więcej, ten rodzaj filtra po­pra­wia­ ja­kość pra­cy ma­szyn bu­dow­la­nych. Warto wiedzieć, że fil­try ka­bi­no­we wy­ma­ga­ją re­gu­lar­nej wy­mia­ny, co skut­ku­je zapewnieniem prawidłowego komfortu pra­cy ope­ra­to­ra.

Filtry oleju do maszyn budowlanych

Jedną z najważniejszych części w silniku są wkłady do filtrów oleju. Ich nadrzędnym zadaniem jest oczyszczanie oleju z zanieczyszczeń. W dodatku, te filtry wymagają regularnej wymiany, aby spełniały należnie swoją rolę.

Filtry powietrza do maszyn budowlanych

Fil­try po­wie­trza zwiększają ży­wot­no­ść jed­nost­ki na­pę­do­wej. Dzia­ła­nie fil­trów polega na fil­tro­wa­niu znajdujących się w po­wie­trzu py­łów. Filtr blo­ku­je do­stęp za­nie­czysz­czeń do sil­ni­ka w ponad 99%.
 

Przejdź do strony głównejWróć do kategorii BLOG
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu